Privacy policy

GENERAL INFO

By accessing and using this website or otherwise providing us with your personal data, for example when placing an order or when contacting our customer service, you confirm that you have read and that you understand the way we collect, process, use and disclose your personal data as described in this Privacy Policy.

We collect and process your personal data in accordance with all applicable data protection laws and regulations, including, without limitation, the laws promulgated on the matter by the European Union, such as the Directive 95/46/EC on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and all the laws promulgated in the EU Member States, as well as the orders and guidelines issues by the competent data protection authorities, as applicable, and the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 of 27 April 2016 ("GDPR") and supplementing national provisions applicable as of 25 May 2018 (the "Data Protection Laws").

The controller of the personal data that are collected when you use this website and that are collected for our marketing and profiling activities is: Zapalgo Maciej Papiński, Ul. Inżynierska 3/11, 03-410 Warszawa, Poland.DATA PROTECTION

We hold personal information in three places know as 'the database', 'the website' and our 'order system'.

'The database' is the platform we use to collect and store email addresses of people that want to receive marketing communications from us.
'The website' refers to the platform we use to run zapalgo.com.
The 'order system' is used to process and fulfill all our online orders.

The database

We use the database to send marketing emails (Newsletter) to people who have given us their information and consented to receive communications from us.
We also use the database to send transactional emails to customers who have made purchases on zapalgo.com.
Any person can unsubscribe and be removed from the database at any time with immediate effect. In order to do so please write to us at cancel@zapalgo.com with the subject line 'CANCEL MY SUBSCRIPTION'.

The website

We are an e-commerce platform to take online orders and payments.
When an order is placed, we securely collect and store personal information to enable us to fulfill that order.
We also transfer some of your information from the website to the database in order for us to send you transactional emails (order confirmation, delivery information, after sale support).
If you would like to know what information we hold for you on the website, please contact us at privacypolicy@zapalgo.com.

Order system

We use the order system to process and fulfill our online orders. The order system processes information from the website and instruct our order fulfillment parties to deliver goods or services to our customers.
You can request us to delete information we hold for you on the website or the order system at any time, presuming there are no outstanding orders or payments. In order to do so please write to us at privacypolicy@zapalgo.com with the subject line 'DELETE MY PERSONAL INFORMATION'.COOKIE POLICY

What Are Cookies?

As is common practice with almost all professional websites this site uses cookies, which are tiny files that are downloaded to your computer, to improve your experience. This page describes what information they gather, how we use it and why we sometimes need to store these cookies. We will also share how you can prevent these cookies from being stored however this may downgrade or 'break' certain elements of the sites functionality.

Disabling Cookies

You can prevent the setting of cookies by adjusting the settings on your browser (see your browser 'Help' for how to do this). Be aware that disabling cookies will affect the functionality of this and many other websites that you visit. Disabling cookies will usually result in disabling certain functionality and features of the website. Therefore it is recommended that you do not disable cookies.

The Cookies We Set

Generally, we use cookies to improve the quality of our service when you visit our website and other websites of interest to you. We also use cookies to remind us of who you are, tailor our products, services and advertising to suit the personal interests of you and others, estimate our audience size, assist our online merchants to track visits to and sales at our websites and to process your order, track your status in our promotions, contests and sweepstakes, and/or analyze your visiting patterns.

When you visit our website for the first time we set a cookie based on your IP address. The IP address is the numerical address of the computer used to visit the website. We check the IP address to approximate your location (at country level) so that we can set the currency, taxes and shipping fees appropriate for your country. You can change your country at any time by clicking 'COUNTRY' button in the upper left corner of the website.

This website offers email subscription services and cookies may be used to remember if you are already registered and whether to show certain notifications which might only be valid to subscribed/unsubscribed users.

This website offers e-commerce or payment facilities and some cookies are essential to ensure that your order is remembered between pages so that we can process it properly.

When you submit data to through a form such as those found on contact pages cookies may be set to remember your user details for future correspondence.

Third Party Cookies

Certain of our Service Providers may use cookies and collect information on our behalf. They are prohibited by our contract with them from sharing that information with anyone other than us or our other Service Providers. In addition, in connection with the services that they provide to us, certain of our Service Providers may work with third parties who may use cookies to collect anonymous information to tailor advertising for you and others elsewhere on the Internet. These third parties do not have access to any contact information about you.

This website uses Google Analytics which is one of the most widespread and trusted analytics solution on the web for helping us to understand how you use the website and ways that we can improve your experience. These cookies may track things such as how long you spend on the website and the pages that you visit so we can continue to produce engaging content. For more information on Google Analytics cookies, see the official Google Analytics page.

More Information

Questions, comments and requests regarding this privacy policy are welcomed and should be addressed to our data privacy manager at privacypolicy@zapalgo.com.INFORMACJE OGÓLNE

Wchodząc i korzystając z tej strony, lub w inny sposób udostępniając nam swoje dane osobowe, na przykład przy składaniu zamówienia lub kontaktując się z naszą obsługą klienta, potwierdza, że przeczytało i rozumie w jaki sposób zbieramy, przetwarzamy, wykorzystujemy i ujawniamy Twoje dane osobowe, zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym między innymi przepisami prawa wydanymi w tej sprawie przez Unię Europejską, takimi jak dyrektywa 95/46/WE w sprawie ochrony osób w odniesieniu do przetwarzania i swobodnego przepływu danych, wszystkie przepisy prawne ogłoszone w państwach członkowskich UE, jak również, w stosownych przypadkach, nakazy i wskazania wydane przez właściwe organy ochrony danych, oraz ogólne rozporządzenie o ochronie danych (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) i uzupełniające przepisy krajowe obowiązujące od dnia 25 maja 2018 r. („Przepisy o ochronie danych”).

Administratorem danych osobowych zbieranych podczas korzystania z niniejszej strony internetowej i zbieranych w celach marketingowych i profilowych jest: Zapalgo Maciej Papiński, Ul. Inżynierska 3/11, 03-410 Warszawa, Polska.OCHRONA DANYCH

Przetrzymujemy dane osobowe w trzech miejscach zwanych dalej jako 'baza danych', 'strona internetowa' oraz nasz 'system zamówień'.

'Baza danych' to platforma, której używamy do gromadzenia i przechowywania adresów e-mail osób, które chcą otrzymywać od nas informacje marketingowe.
'Strona internetowa' odnosi się do platformy, której używamy do prowadzenia serwisu zapalgo.com.
'System zamówień' służy do przetwarzania i realizacji wszystkich zamówień internetowych.

Baza danych

Korzystamy z bazy danych w celu wysyłania wiadomości o charakterze marketingowym (Newsletter) do osób, które przekazały nam swoje dane i wyraziły zgodę na otrzymywanie od nas takiej korespondencji.
Poza tym, korzystamy z bazy danych w celu wysyłania wiadomości transakcyjnych do klientów, którzy dokonali zakupów na stronie zapalgo.com.
Każda osoba może zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie i jej dane osobowe zostaną usunięte z bazy danych za skutkiem natychmiastowym. Aby to zrobić, wystarczy do nas napisać na adres cancel@zapalgo.com z tytułem wiadomości 'ANULOWANIE SUBSKRYPCJI'.

Strona internetowa

Jesteśmy platformą e-commerce do przyjmowania zamówień i płatności online.
Po złożeniu zamówienia zbieramy w sposób bezpieczny oraz przechowujemy dane osobowe konieczne do realizacji tego zamówienia.
Niektóre informacje ze strony internetowej przekazujemy również do bazy danych, co jest konieczne ze względu na prowadzenie korespondencji transakcyjnej (potwierdzenie zamówienia, informacje o dostawie, wsparcie po sprzedaży).
Jeśli chcesz wiedzieć, jakie informacje przechowujemy dla Ciebie na stronie internetowej, skontaktuj się z nami pod adresem privacypolicy@zapalgo.com

System zamówień

Używamy systemu zamówień do przetwarzania i realizacji zamówień online. System zamówień przetwarza informacje ze strony internetowej i poleca naszym partnerom biznesowym dostarczanie towarów lub usług naszym klientom.
Możesz wystąpić o usunięcie danych osobowych, które przechowujemy dla Ciebie na stronie internetowej lub w systemie zamówień w dowolnym momencie, zakładając, że nie ma zaległych, niezrealizowanych zamówień lub płatności. W tym celu prosimy napisać do nas na adres privacypolicy@zapalgo.com z tematem 'USUŃ MOJE DANE OSOBOWE'.POLITYKA COOKIES

Czym są pliki cookie?

Ta witryna, podobnie jak zdecydowana większość profesjonalnych stron internetowych, wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie to bardzo małe pliki, które są pobierane na komputer w celu poprawy jakości obsługi. Polityka cookies opisuje, jakie informacje gromadzą te pliki, jak ich używamy i dlaczego czasem musimy je przechowywać. Poza tym, w polityce cookies jest opisany sposób zapobiegania zapisywaniu plików cookie, jednak może to spowodować pogorszenie lub całkowite usunięcie pewnych elementów funkcjonalności witryny.

Wyłączanie plików cookie

Możesz zapobiec zapisywaniu plików cookie, zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej (sprawdź "Pomoc" przeglądarki, aby dowiedzieć się, jak to zrobić). Pamiętaj, że wyłączenie plików cookie wpłynie na funkcjonalność tej i wielu innych odwiedzanych stron internetowych. Wyłączenie plików cookie powoduje zazwyczaj wyłącznie części funkcji witryny. Dlatego zaleca się, aby nie wyłączać plików cookie.

Jakie pliki cookie stosujemy

Generalnie używamy plików cookie w celu poprawy jakości naszych usług podczas odwiedzania naszej witryny oraz innych stron internetowych. Korzystamy z plików cookie, aby dostosowywać nasze produkty, usługi i reklamy do osobistych zainteresowań użytkownika, szacować wielkość naszej grupy odbiorców, pomagać naszym sprzedawcom internetowym w śledzeniu wizyt i sprzedaży na naszej platformie oraz w procesie przetwarzania zamówień, śledzenia statusu użytkowników w promocjach, konkursach i loteriach oraz analizowania wzorców odwiedzin.

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową po raz pierwszy, ustawiamy ciasteczko na podstawie twojego adresu IP. Adres IP to numeryczny adres komputera, z którego odwiedziłeś naszą stronę internetową. Sprawdzamy adres IP w celu przybliżenia Twojej lokalizacji (na poziomie kraju), co jest konieczne do ustawienia waluty, podatków i kosztów wysyłki odpowiednich dla Twojego kraju. Możesz zmienić kraj w dowolnym momencie, klikając przycisk „COUNTRY” w lewym górnym rogu strony.

Ta strona internetowa oferuje możliwość subskrypcji korespondencji marketingowej. Pliki cookie mogą być używane do zapamiętania, czy jesteś już zarejestrowany i czy chcesz wyświetlać określone powiadomienia, które mogą być ważne tylko dla subskrybowanych/niesubskrybowanych użytkowników.

Ta strona internetowa oferuje funkcje e-commerce. Niektóre pliki cookie są niezbędne, aby zapewnić, że twoje zamówienie zostanie zapamiętane między stronami, abyśmy mogli je poprawnie przetworzyć.

Po przesłaniu danych za pomocą formularza, takiego jak na stronach kontaktowych, pliki cookie mogą zostać utworzone, aby zapamiętać dane użytkownika w celu ich ponownego wykorzystania w przyszłej korespondencji.

Pliki cookie stron trzecich

Niektórzy nasi partnerzy biznesowi mogą wykorzystywać pliki cookie i gromadzić informacje w naszym imieniu. Jednakże nasza umowa z nimi zabrania dzielenia się tymi informacjami z kimkolwiek innym niż my lub pozostałymi naszymi dostawcami usług. Ponadto, w związku z usługami, które nam dostarczają, niektórzy nasi partnerzy mogą współpracować ze stronami trzecimi, które mogą wykorzystywać pliki cookie do zbierania anonimowych informacji w celu dostosowania reklamy do Ciebie i innych osób w Internecie. Te strony trzecie nie mają dostępu do żadnych informacji kontaktowych o Tobie.

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, które jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych i zaufanych rozwiązań analitycznych w Internecie, pomagającym nam zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z witryny i co możemy jeszcze poprawić. Te pliki cookie mogą śledzić takie rzeczy, jak czas spędzony na naszej stronie oraz odwiedzane strony, dzięki czemu możemy tworzyć ciekawsze treści. Więcej informacji na temat plików cookie tworzonych przez Google Analytics można znaleźć na oficjalnej stronie Google Analytics.

Więcej informacji

Pytania, uwagi i prośby dotyczące tej polityki prywatności są mile widziane i powinny być kierowane do naszego menedżera ds. polityki prywatności na adres mailowy privacypolicy@zapalgo.com.×

Zapalgo Newsletter

SIGN UP AND RECEIVE

10 % off

YOUR ORDER

WE SHIP

WORLDWIDE